SMS Veya E-Posta ile İş Akdi Feshi

SMS Veya E-Posta ile İş Akdi Feshi - insankaynaklariyiz.net

Son dönemde, Tebligat Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yeni Ticaret Kanunu’nda elektronik tebligata dair düzenlemelere yer verilmiştir. 2011 yılında Tebligat Kanunu’na “elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesi eklenerek, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 43’üncü maddesinde de, tanıklara telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle çağrı yapılabileceğine yer verilmiştir.

Yine, 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu’nun 1525’inci maddesinde, tarafların açıkça anlaşmaları şartıyla ihbar, ihtar, itiraz ve benzeri beyan, fatura, teyit mektubu, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmelerinin elektronik ortamda düzenlenebileceği, yollanabileceği, itiraza uğrayabileceği ve kabul edilmişse hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir. Yasal düzenlemelerdeki yeni eğilim elektronik posta yolu ile tebligatın yapılabileceği yönündedir.

İş Kanunu’nda ise işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmesinin zorunlu olduğu, ancak işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedenlerine dayalı feshinin şekil bakımından istisna olduğu düzenlenmiştir. İşveren, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedenlerine dayanılan hallerde yazılı bildirimde bulunmak zorunda değildir. Türk Havayolları, çalışanları tarafından yapılan iş bırakma nedeniyle günde 2 milyon dolar zarar uğradığını iddia etmektedir. İşveren tarafından ileri sürülen fesih nedeni dikkate alındığında, yapılan feshin İş Kanunu madde 25/II hükümlerine dayanılarak yapıldığı düşünülmektedir.

İşveren, İş Kanunu madde 25/II’de düzenlenen nedenlere dayanarak, her hangi bir şekle bağlı olmaksızın iş akdini feshedebilecektir. Bununla birlikte, uygulamada tarafların iş akdinin sona erdirildiği kanaatini uyandıran davranışlarla da iş akdini sona erdirebilecekleri kabul edilmektedir.
Çalışma hayatında, yeni yapılan iş sözleşmesi ve eklerinde işçiye ait adres, telefon, elektronik posta adreslerine yer verilmektedir. Telefon ve elektronik posta adresi de günümüzde herkes tarafından yaygın biçimde kullanılmaktadır. Yeni yasal düzenlemelerdeki elektronik posta ile tebligatın yapılabileceğine dair hükümler, iş akdinin haklı feshinde belirli bir şeklin aranmaması ve tarafların kanaat uyandıracak davranışlarının sözleşmenin feshedildiğinin kabulü için yeterli olması karşısında çalışana işverence gönderilen “iş akdiniz feshedilmiştir vb. bir bildirim” iş akdinin bizce feshedildiğinin kabulünü gerektirmektedir. Nitekim, fesih bir ilişkiyi ortadan kaldıran bozucu nitelikte bir hak olup, karşı tarafa ulaşmakla sonuçlarını doğurur.

Türk Havayolları tarafından gönderilen “iş akdiniz feshedilmiştir” veya aynı anlama gelecek bir telefon veya elektronik posta mesajının karşı tarafa ulaşması ile iş akdi feshedilmiştir. Son olarak, havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler dışındaki hava taşıma işlerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmadığını ve uçuş personelinin sözleşmesinin yazılı fesih bildirimi ile sona erdirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

 

logo - asıl

Bir Cevap Yazın