İş Güvenliği İle İlgili Yaptırımlar Nelerdir?

işyeri hekimi-insankaynaklariyiz.net

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerine göre işverenlere önemli mükellefiyetler ve bu mükellefiyetlere uyulmaması halinde önemli miktarlarda cezalar getirilmiş bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından alınması gereken önlemlerin saptanmasında en kritik aşamayı risk değerlendirmesi oluşturmaktadır. Hemen hemen bütün işyerleri için 2013 yılından itibaren “risk değerlendirmesi” yapılması koşulu bulunmaktadır.

 

Aşağıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili önemli tarihler gösterilmiştir. Görüleceği üzere, kademeli uygulama yalnızca iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile diğer sağlık personeli için geçerli bir kuraldır. Bu kurala göre, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin maddeler ile küçük işletmeler açısından kamu tarafından sağlanacak desteklere ait düzenlemeler:


a)      
Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2014 tarihinde),

b)     50’den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01.07.2013 tarihinde),

 

c)      Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01.01.2013 tarihinde),
yürürlüğe girecek. Yani, işçi sayısına ve tehlike sınıfına bağlı olarak işyerleri yukarıdaki tarihlere göre yürürlüğe girecek.

d)     İş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 5.390 TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),

e)      İşyeri hekimi çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 5.390 TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),

f)       Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması halinde, 2013 yılında 2.695TL/ her ay (aykırılığın devamı halinde),

İdari para cezası uygulanacak.

 

Yukarıdaki cezaların dışında başkaca ne gibi cezaların uygulanacağı konusuna gelince;

 

Ancak, söz konusu yasa ile getirilen yükümlülükler sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca birçok yükümlülük getirilmiştir.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat çerçevesinde işverenlere;

 

a)      Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, (Risk değerlendirmesi yapmama veya yaptırmama halinde (Aykırılığın devamı halinde) 2013 yılında 4.851 TL/ her ay),

b)     Acil eylem planı yapmak, (Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmama halinde (her yükümlülük için ve aykırılığın devamı halinde) 2013 yılında 1.078 TL/ her ay),

c)      Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi, (İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeyen her çalışan için 2013 yılında 1.078 TL)

d)     Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi, (Mesleki eğitim aldırılmayan her çalışan için 2013 yılında 1.078 TL)

e)      50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması, (İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamaması halinde 2013 yılında 2.156 TL / her aykırılık için)

f)       Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi, (İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirilmemesi 1.078 TL),
gibi yükümlülükler ve buna uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları getirilmiştir. Buraya yazamadığımız birçok başka yükümlülükler olduğunu da hatırlatmalıyız.

 

Sonuç olarak, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle işverenlerin Risk değerlendirmesi ve acil eylem planı hazırlaması, işçilere mesleki ve İSG eğitimlerini vermesi, çalışan temsilcisi ataması gibi hususları bir an önce yapması gerekmektedir. Burada zamana yayılmış bir durum yoktur. 01.07.2013 ve 01.07.2014 tarihinin beklenmemesi gerekmektedir.

 

Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapmasını beklemeye gerek yoktur. Esasen bu yükümlülükler sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı sağladığından en kısa zamanda yapılmalıdır.

 

logo - asıl

 

Bir Cevap Yazın