Maaşın Geç Ödenmesi, Düzensiz Ödenmesi, Ödenmemesi Konusu

İşçinin Maaşının Geç Ödenmesi, Düzensiz Ödenmesi, Ödenmemesi Konusu - insankaynaklariyiz.net

Yasaya göre ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır . 4857 sayılı yasanın 32. maddesine göre ücret en geç ayda bir ödenir. Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz, nafaka alacaklarında ise işçinin maaşının tamamı haczedilebilir.

İşçinin Maaşının Geç Ödenmesi, Düzensiz Ödenmesi, Ödenmemesi Konusu - insankaynaklariyiz.net

Peki ücret hiç ödenmez yada gecikmeli olarak ödenirse ne yapmalı, bu durum taraflara ne gibi hak ve borçlar tanımaktadır? Yasanın 34. maddesine göre “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.”

İşçinin devamlı olarak ücretleri geç ödeniyorsa işçi ne yapabilir?

Uygulamada vergi ve primlerin yüksek olması bahanesi gerçek ücretin SGK’ya tam bildirilmemesine yol açtığı bilinen gerçektir. İşveren, ödeme darlığına düşünce işçinin asgari ücret kadarını banka hesabına yatırmakta üstünü ise geç ödemektedir. Böylece işveren resmi olarak işçisinin ücretini ödemiş görünmektedir. Özellikle inşaat firmalarında bu uygulamayı sıkça görmekteyiz. İşçi ise resmi olarak hakkını almış göründüğünden eli kolu bağlıdır. Gerçekte ise işçi bu halde dahi yukarıda yazılı iş sözleşmesini feshederek hakkını yine de alabilecektir.

Ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmez ise;

İşçi 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek iş sözleşmesini tercihen noter kanalıyla haklı sebeple feshederse 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazminatını alabilir, ihbar tazminatını ise alamaz.

 

insankaynaklariyiz.net

Bir Cevap Yazın