Eksik Gün Ve İşçi Rapor Bildirimi

10 kişiden fazla işyerlerinde eksik gün bildirimi - insankaynaklariyiz.net

Sigortalının işyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde 30 günden az çalışması halinde, işyerinde ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak, Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte;

a) Kurumca elektronik ortamda bildirilenler hariç,Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılıiş sözleşmesi,

d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu,

(Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

Bu belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları (ücretsiz izin gibi), aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz ve işverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenerek işverene idari para cezası uygulanır.

İşçinin istirahat raporu alması halinde rapor ilgili hastane tarafından online olarak SGK kayıtlarına kaydedilir. İşveren SGK kayıtlarından bu raporu görür ve https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/kullanici_login.do adresinden onaylar. Bu durumda ayrıca işçi için Eksik Gün Bildirim Formu (EK-10) gönderilmesine gerek yoktur. Eğer rapor hastane tarafından sisteme kaydedilmediyse ya hastane aranıp ilgili kayıdın girilmesi istenilmelidir yada ilgili SGK şifresiyle girilip manuel olarak rapor girilmelidir. 

Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.

Bu nedenle aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kişiden az işçi beyan eden çalıştıran özel sektör işverenleri işlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine  Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili işyerinde 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

10 kişiden az işçi çalıştıran işverenler, işçilerini 30 günden az sigortalı beyan etmiş ve 30 günden az çalışma nedenini puantaj kaydı seçmiş iseler eksik gün bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarına mutlaka işçinin imzasını almakla yükümlü tutulmuşlardır. 2013/Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere puantaj kayıtlarında işçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz sayılarak işverenlerden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek idari para cezası uygulanacaktır.

 

logo - asıl

Bir Cevap Yazın